AL
Introduce tu código

1. Protecció de dades de caràcter personal.


En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, ALUA HOTELS & RESORTS (Mar Hispana Apartamentos SLU, Hotel Investments and Leisure SLU, Tenerife Gestión Hotelera SLU, Beach Rostorre SL, Beach Palma Nova SL, Beach Miami Calderes SL, Beach Hawaii Embarcadors SL i la resta de societats que el conformen), d’ara endavant ALUA HOTELS & RESORTS,  informa que les dades facilitades a través de la nostra pàgina web mitjançant els formularis corresponents i els correus electrònics rebuts, i que tenen la consideració de dades de caràcter personal, seran incorporats a fitxers la responsabilitat dels quals correspon a ALUA HOTELS & RESORTS (Mar Hispana Apartamentos SLU, Hotel Investments and Leisure SLU, Tenerife Gestión Hotelera SLU, Beach Rostorre SL, Beach Palma Nova SL, Beach Miami Calderes SL, Beach Hawaii Embarcadors SL  i la resta de societats que el conformen) amb la finalitat de poder gestionar el servei sol·licitat, contestar la seva sol·licitud i/o transmetre la seva petició. Addicionalment, des d’aquest portal web, el grup ALUA gestiona les reserves d’HOTEL NOTARIO ALEMANY 26 SL (Hotel Calvia Dreams i Hotel Barracuda).
Aquests arxius es troben inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades segon la legislació vigent i la normativa de desenvolupament. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat, pertinència i no excés de les dades personals proporcionades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.
En aquells casos en els quals, per fer una sol·licitud, calgui omplir un formulari i prémer el botó d’enviar, serà necessari també informar i donar consentiment exprés al contingut de la clàusula en annex a aquest formulari o bé acceptar-ne la política de privadesa. 

2. Dades facilitades per tercers.


En cas que siguin incloses dades de caràcter personal a la sol·licitud per persones no titulars, l’usuari haurà d’informar a aquestes persones dels extrems continguts als paràgrafs anteriors abans de la inclusió de les citades dades. ALUA HOTELS & RESORTS no serà responsable de l’incompliment d’aquest requisit.

3. Dades de menors.


No s’autoritza la distribució de dades de menors de catorze anys a través d’aquest lloc web. ALUA HOTELS & RESORTS no serà responsable de l’incompliment d’aquest requisit.
Animem als pares o tutors legals a prendre les mesures oportunes per tal que els seus fills menors de catorze anys no consultin aquest lloc web sense el permís oportú.

4. Comunicacions comercials per mitjans electrònics.


Les comunicacions que es realitzin per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà digital seran les necessàries per gestionar la seva sol·licitud.
No obstant això, seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a excepció del que disposa l’article 21.2 d’aquesta mateixa llei, en la redacció donada per la disposició final primera de la nova Llei general de telecomunicacions.
En compliment de l’article 10 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.
Nom: ALUA HOTELS GROUP, S.L.U. CIF B87154969
Domicili social: C/ Gremi Sucrers i Candelers  18, bj, 07009, Palma de Mallorca, Illes Balears.
Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 32.883, foli 19, secció 8, full M-592009.
 

5.Mesures de seguretat.


El responsable de l’arxiu ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals requerits per la llei, i han estat instal·lats tots els mitjans i mesures tècniques disponibles segons l’estat de la tecnologia per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

6.Deure de secret.


Els empleats d’ALUA HOTELS & RESORTS i totes aquelles persones que tractin les dades en nom i per compte de l’usuari n’hi garanteixen la confidencialitat i el deure de secret. Sense perjudici d’això, l’usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de la xarxa pugui no ser plenament invulnerable. 

7. Drets dels afectats.


L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals segons el que disposa la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LO 15/1999) i el RD 1720/2007, adreçant un escrit on s’hi adjunti còpia del DNI o passaport de l’usuari, a la adreça postal següent: ALUA HOTELS & RESORTS C. Cecilio Metelo, 11 Escala A, 5è B - 07003 Palma de Mallorca (Illes Balears). lopd@aluahotels.com

8. Cookies.


Aquest lloc web utilitza cookies. Les cookies són uns petits arxius de dades que el servidor d’internet remet al navegador i que són retornats a aquest posteriorment amb cada nova petició. Aquests arxius s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i permeten al sistema recordar característiques o preferències de navegació de sessions anteriors. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que oferim als usuaris. Les cookies d’aquest web no són invasives ni nocives, i no contenen dades de caràcter personal.
Si no hi està d’acord, li preguem que ens ho faci saber mitjançant un escrit enviat a l’adreça indicada al punt anterior.

9. Responsabilitat.


ALUA HOTELS & RESORTS no serà responsable de:
- les interrupcions de disponibilitat de la informació motivada per desconnexió de la xarxa d’internet, avaries a la xarxa, o causes de força major o no controlables per ALUA HOTELS & RESORTS.
- les conseqüències derivades del mal ús dels continguts de la pàgina web per part dels usuaris, inclosos els enllaços a Facebook, Twitter, Skype o altres xarxes socials i mitjans de comunicació, si s’escau.
La veracitat o autenticitat de les dades subministrades per l’usuari. ALUA HOTELS & RESORTS no serà responsable de les conseqüències que puguin derivar-se de la introducció de dades falses o incorrectes. 

10. Contacte amb nosaltres.


Si vol plantejar cap dubte sobre la nostra política de privadesa o si vol fer-nos arribar qualsevol suggeriment o recomanació, pot fer-ho a través del correu electrònic següent: lopd@aluahotels.com